Con trỏ (Pointer) trong C

1. Nhập môn con trỏ

Nhập môn Con trỏ

Các vấn đề trọng tâm

  • Biến (Variable), địa chỉ (Address)
  • Khái niệm con trỏ (Pointer)
  • Khai báo con trỏ

Bạn có vấn đề gì về bài học này không?