Con trỏ (Pointer) trong C

Các vấn đề trọng tâm

  • Sử dụng kiểu (type) và ép kiểu (type casting) với con trỏ
  • Một vài thao tác số học với con trỏ (ví dụ *p + 1 có khác *(p + 1))
  • Con trỏ kiểu void

Đánh giá, thảo luận