Con trỏ (Pointer) trong C

Con trỏ tham chiếu đến con trỏ khác.

int x = 5;
int *p = &x;
int **q = &p;

Đánh giá, thảo luận