Con trỏ (Pointer) trong C

Con trỏ là đối số của một hàm.

void inc_by_ref(int *p)
{
  *p = *p + 1;
}

Đánh giá, thảo luận