Nhập môn Cơ sở dữ liệu


Kiến thức trọng tâm

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu khái niệm cơ sở dữ liệu, các đặc điểm của một cơ sở dữ liệu (phân biệt với các hình thức tổ chức dữ liệu khác) và các mô hình cơ sở dữ liệu cơ bản.Bạn có vấn đề gì về bài học này không?