Nhập môn Cơ sở dữ liệu

Kiến thức trọng tâm

 • Khái niệm cơ sở dữ liệu.
 • Các đặc điểm của một cơ sở dữ liệu (phân biệt với các hình thức tổ chức dữ liệu khác):
  • Quản lý bởi hệ quản trị cơ sở dữ liệu (DBMS).
  • Các mức trừu tượng dữ liệu.
  • Độc lập dữ liệu logic.
  • Độc lập dữ liệu vật lý.
 • Các mô hình cơ sở dữ liệu cơ bản. Chọn mô hình quan trọng nhất.

Đánh giá, thảo luận