Các khái niệm cơ bản

Kiến thức trọng tâm

  • WWW (World Wide Web).
  • URL (Uniform Resource Locator).
  • HTTP (HyperText Transfer Protocol) / HTTPS.
  • Địa chỉ IP.
  • Tên miền (Domain Name).
  • DNS (Domain Name System).
  • Trình duyệt Web (Web Browser)
  • Máy chủ Web (Web Server).
  • HTML (Hypertext Markup Language).
  • Github Pages.

Đánh giá, thảo luận