Các khái niệm cơ bản

Video bài giảng

Các vấn đề trọng tâm

 • WWW (World Wide Web)
 • URL (Uniform Resource Locator)
 • HTTP (HyperText Transfer Protocol) / HTTPS
 • Địa chỉ IP
 • Tên miền (Domain Name)
 • DNS (Domain Name System)
 • Trình duyệt Web (Web Browser)
 • Máy chủ Web (Web Server)
 • HTML (Hypertext Markup Language)
 • Github Pages

Bài tập

 1. Tạo tập tin tên MyPage.html giới thiệu cá nhân như tên, lớp, sở thích,…
 2. Đăng nhập trang Github cá nhân, ví dụ https://github.com/ABC
 3. Vào mục Repositories tạo một Repo mới tên ABC.github.io (chú ý ABC là tên truy cập trang Github cá nhân)
 4. Upload tập tin MyPage.html đến Repo vừa tại và chú ý nhấn Commit
 5. Truy cập https://ABC.github.io/MyPage.html
 6. Nộp bài (nộp đường liên kết) qua mục Nộp bài hay chia sẻ đến diễn đàn thảo luận tại https://diendanthaoluan.wordpress.com/cach-tham-gia-thao-luan/

Tham khảo thêm

Đánh giá, thảo luận