Các khái niệm cơ bản

Bài tập

  1. Tạo tập tin tên MyPage.html giới thiệu cá nhân như tên, lớp, sở thích,…
  2. Đăng nhập trang Github cá nhân, ví dụ https://github.com/ABC
  3. Vào mục Repositories tạo một Repo mới tên ABC.github.io (chú ý ABC là tên truy cập trang Github cá nhân)
  4. Upload tập tin MyPage.html đến Repo vừa tại và chú ý nhấn Commit
  5. Truy cập https://ABC.github.io/MyPage.html
  6. Nộp bài (nộp đường liên kết) qua mục Nộp bài hay chia sẻ đến diễn đàn thảo luận tại https://diendanthaoluan.wordpress.com/cach-tham-gia-thao-luan/