Một nhập môn về ngôn ngữ HTML

Kiến thức trọng tâm

  • HTTP Request và HTTP Response.
  • Request Header, Response Header.
  • Status Code.
  • Công cụ Inspect từ các trình duyệt web.
  • HTML DOM.
  • Cấu trúc cơ bản của một tài liệu HTML.
  • Trình duyệt Web (Web Browser).
  • Môi trường Visual Studio Code và các môi trường trực tuyến.
  • Các thẻ HTML cơ bản.

Đánh giá, thảo luận