Một nhập môn về ngôn ngữ HTML

Các vấn đề trọng tâm

 • HTTP Request và HTTP Response
 • Request Header, Response Header
 • Status Code
 • Công cụ Inspect từ các trình duyệt web
 • HTML DOM
 • Cấu trúc cơ bản của một tài liệu HTML
 • Cài đặt môi trường Visual Studio Code (Tham khảo https://ngocminhtran.com/2021/02/26/cong-cu-ho-tro-cho-dan-thiet-ke-web-hien-dai/)
 • Môi trường trực tuyến: https://codepen.io/, https://replit.com/
 • Các thẻ HTML cơ bản:
  • DOCTYPE, html, head, body, title
  • h1, h2, h3, h4, h5, h6 (Tiêu đề – Heading)
  • p (Đoạn văn bản – Paragraph)
  • ul, ol, li (Danh sách)
  • img (Hình ảnh), các thuộc tính src, alt, width, height
  • a (Liên kết), các thuộc tính href, target
  • table (Bảng biểu), tr, th, td
  • form (Biểu mẫu), label, input, thuộc tính type

Đánh giá, thảo luận