Mô hình Cơ sở dữ liệu quan hệ (Phần 1 – Mức Khái niệm)

Kiến thức trọng tâm

Trình bày mô hình Cơ sở dữ liệu quan hệ mức Khái niệm bao gồm các thành phần cơ bản:

  • Đối tượng / Thực thể (Entity / Instance)
  • Thuộc tính (Attribute)
  • Khóa chính (Primary Key)
  • Khóa ngoại (Foreign Key)
  • Quan hệ (Relationship)
  • Ràng buộc nghiệp vụ (Business Rule)
  • Dữ liệu trung gian (Intersection Data)

Đánh giá, thảo luận