Mô hình Cơ sở dữ liệu quan hệ (Phần 2 – Mức Logic / Vật lý)

Kiến thức trọng tâm

Trình bày mô hình Cơ sở dữ liệu quan hệ mức Logic bao gồm các thành phần cơ bản:

 • Bảng (Table)
 • Cột (Column) – Kiểu dữ liệu (Data Type)
 • Hàng (Row)
 • Ràng buộc khóa chính (Primary Key Constraint)
 • Ràng buộc tham chiếu (Referential Constraint)
 • Ràng buộc nghiệp vụ (Business Rule)
 • Bảng trung gian (Intersection Table)
 • Ràng buộc toàn vẹn (Integrity Constraint)
  • Ràng buộc NULL
  • Ràng buộc CHECK

Hướng dẫn tạo cơ sở dữ liệu quan hệ dùng SQL Server.

Đánh giá, thảo luận