Mô hình Cơ sở dữ liệu quan hệ (Phần 2 – Mức Logic / Vật lý)

Bài tập:

  • Mở hay tải tài liệu Database – A Beginner’s Guide
  • Đọc hiểu chương 2 (Chapter 2 – Exploring Relational Database Components) từ trang 42 đến cuối chương.
  • Liệt kê các từ khóa quan trọng
  • Chuyển mô hình mức Khái niệm từ hình Figure 2-1 sang mức Logic dùng SQL Server.
  • Chụp hình toàn bộ cơ sở dữ liệu này từ SQL Server. Lưu hình ảnh thành Figure2_1.png và lưu trữ trong tài khoản Github cá nhân (hay một dịch vụ đám mây trực tuyến nào đó)
  • Nộp bài (đường liên kết) qua Nộp bài hay chia sẻ đến diễn đàn thảo luận tại https://diendanthaoluan.wordpress.com/cach-tham-gia-thao-luan/