Nhập môn CSS

1. Làm quen CSS

Kiến thức trọng tâm

 • Định nghĩa CSS.
 • Cú pháp CSS.
 • Các kiểu CSS.
 • Bộ chọn (Selector)
 • Làm quen một vài thuộc tính CSS cơ bản.

2. Các thuộc tính CSS cơ bản

Kiến thức trọng tâm

 • Box Model.
 • Bộ chọn id, class.
 • Văn bản.
 • Danh sách.
 • Bảng biểu.
 • Liên kết.

Tài liệu học tập

3. Quan hệ giữa các bộ chọn, pseudo-class, pseudo-element

Kiến thức trọng tâm

 • Quan hệ giữa các bộ chọn.
 • Pseudo – class.
 • Pseudo – element.

Tài liệu học tập

4. Thuộc tính display

Kiến thức trọng tâm

 • Thuộc tính display (block, inline, inline-block, none).
 • Thuộc tính visibility (hidden).

Tài liệu học tập

5. Thuộc tính position và float

Kiến thức trọng tâm

 • Thuộc tính position (static, relative, absolute, fixed, sticky).
 • Thuộc tính float / clear.

Tài liệu học tập

Đánh giá, thảo luận