test

Các vấn đề trọng tâm

  • Biến (Variable), địa chỉ (Address)
  • Khái niệm con trỏ (Pointer)
  • Khai báo con trỏ