Mô hình Cơ sở dữ liệu (Mức Khái niệm)


Kiến thức trọng tâm

Trình bày mô hình Cơ sở dữ liệu quan hệ mức Khái niệm bao gồm các thành phần cơ bản: Đối tượng / Thực thể (Entity / Instance), Thuộc tính (Attribute), Khóa chính (Primary Key), Khóa ngoại (Foreign Key), Quan hệ (Relationship), Ràng buộc nghiệp vụ (Business Rule), Dữ liệu trung gian (Intersection Data).Bài tập đánh giá

Bạn có vấn đề gì về bài học này không?