Mô hình Cơ sở dữ liệu quan hệ (Mức Logic / Vật lý)


Kiến thức trọng tâm

Trong bài này sẽ trình bày mô hình Cơ sở dữ liệu quan hệ mức Logic bao gồm các thành phần cơ bản: Bảng (Table), Cột (Column) – Kiểu dữ liệu (Data Type), Hàng (Row), Ràng buộc khóa chính (Primary Key Constraint), Ràng buộc tham chiếu (Referential Constraint), Ràng buộc nghiệp vụ (Business Rule), Bảng trung gian (Intersection Table), Ràng buộc toàn vẹn (Integrity Constraint): Ràng buộc NULL, Ràng buộc CHECK.
Bạn có vấn đề gì về bài học này không?