Các khái niệm cơ bản


Kiến thức trọng tâm

Trong bài học này chúng ta sẽ tìm hiểu về WWW (World Wide Web), URL (Uniform Resource Locator), HTTP (HyperText Transfer Protocol) / HTTPS, địa chỉ IP, tên miền (Domain Name), DNS (Domain Name System), trình duyệt Web (Web Browser), máy chủ Web (Web Server), HTML (Hypertext Markup Language) và Github Pages.Bạn có vấn đề gì về bài học này không?