Một nhập môn về ngôn ngữ HTML


Kiến thức trọng tâm

Trong bài học này chúng ta sẽ tìm hiểu về HTTP Request và HTTP Response, Request Header, Response Header, Status Code, công cụ Inspect từ các trình duyệt web, HTML DOM, cấu trúc cơ bản của một tài liệu HTML, trình duyệt Web (Web Browser).
Chúng ta cũng tìm hiểu về môi trường Visual Studio Code và các môi trường trực tuyến. Cuối cùng, chúng ta sẽ làm quen với các thẻ HTML cơ bản.Bạn có vấn đề gì về bài học này không?