Nhập môn CSS

3. Quan hệ giữa các bộ chọn, pseudo-class, pseudo-element


Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu về cách định nghĩa CSS cho các bộ chọn như định nghĩa cùng lúc nhiều bộ chọn, bộ chọn hậu duệ (con, cháu) hay anh em.


Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu về cách định nghĩa trạng thái của một bộ chọn như :hover, :first-child, :last-child,…


Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu về cách định nghĩa trạng thái các phần của một bộ chọn như ::first-letter, ::after, ::first-line,…Bạn có vấn đề gì về bài học này không?