Chuẩn hóa cơ sở dữ liệu (Database Normalization)

Phần 1 – Mô hình Quan hệ – Thực thể ER (Entity – Relationship)

I. Một vài khái niệm cơ bản

II. Biểu diễn Thực thể – Quan hệ

III. Lược đồ ER (ER Diagram – ERD) phương pháp Crow’s foot

Phần 2 – Mô hình dữ liệu quan hệ (The relational data model)

I. Một vài khái niệm cơ bản trong mô hình dữ liệu quan hệ

II. Chuyển từ mô hình ER sang mô hình dữ liệu quan hệ

Phần 3 – Chuẩn hóa cơ sở dữ liệu (Database Normalization)

I. Một số bất thường (anomalies) trong quá trình thiết kế cơ sở dữ liệu

II. Chuẩn hóa cơ sở dữ liệu (Database Normalization)

  1. Chuẩn hóa (Normalization)
  2. Chuẩn 1NF
  3. Chuẩn 2NF
  4. Chuẩn 3NF
  5. Các chuẩn khác

Bạn có vấn đề gì về bài học này không?