Lời Kết

Như đã nói ở phần đầu, kiến trúc phần mềm là một chủ đề rộng lớn và phức tạp. Trong bài nhập môn này, chúng ta đã tìm hiểu các mẫu và hệ thống cơ sở hạ tầng, các tùy chọn lưu trữ và nhà cung cấp đám mây, và cuối cùng là một số cấu trúc thư mục phổ biến và hữu ích mà bạn có thể sử dụng trong các dự án của mình.

Chúng ta cũng đã tìm hiểu về việc mở rộng (máy chủ, DB) theo chiều dọc và ngang, các ứng dụng nguyên khối (monolith) và dịch vụ vi mô (microservices), điện toán đám mây không máy chủ (serverless) và đàn hồi (elastic) và một vài khái niệm khác. Nhưng đây chỉ là phần nổi của tảng băng chìm! Vì vậy, hãy tiếp tục học hỏi và tự nghiên cứu.