Bài tập Mức khái niệm

Yêu cầu:

  • Mở hay tải tài liệu Database – A Beginner’s Guide
  • Đọc hiểu chương 2 (Chapter 2 – Exploring Relational Database Components) từ trang 30 – 38
  • Giải thích hình ảnh Figure 2-1 bằng file Word (không quá 5 trang)
  • Liệt kê một số từ khóa quan trọng, ví dụ database
  • Tóm tắt được lưu lại thành Figure2_1.doc và lưu trữ trong tài khoản Github cá nhân (hay một dịch vụ đám mây trực tuyến nào đó)
  • Nộp bài (đường liên kết) qua Nộp bài hay chia sẻ đến diễn đàn Thảo luận.