Bài tập Nhập môn cơ sở dữ liệu

Yêu cầu:

  • Mở hay tải tài liệu Database – A Beginner’s Guide
  • Đọc hiểu và tóm tắt chương 1 (Chapter 1 – Database Fundamentals) bằng file Word (không quá 5 trang)
  • Liệt kê một số từ khóa quan trọng, ví dụ database
  • Tóm tắt được lưu lại thành db_chap01.doc và lưu trữ trong tài khoản Github cá nhân (hay một dịch vụ đám mây trực tuyến nào đó)
  • Nộp bài (đường liên kết) qua Nộp bài hay chia sẻ đến diễn đàn Thảo luận.