Blog

Tạo một dự án Web API với MongoDB

Trong phần này chúng ta sẽ tạo một ứng dụng ASP.NET Core với các tính năng tạo (create), đọc (read), cập nhật (update) và xóa (delete) – Ứng dụng CRUD – trên cơ sở dữ liệu NoSQL MongoDB. Một nhập môn về MongoDB MongoDB, cơ sở dữ liệu NoSQL phổ biến nhất, là cơ sở…

Tạo một dự án Web API với JavaScript

Trong phần này chúng ta sẽ thêm một trang HTML đến dự án chứa các form tạo và quản lý các công việc phải làm (to-do items). Các trình xử lý sự kiện (các phương thức) được đính kèm đến các phần tử trang. Các trình xử lý sự kiện tạo ra các yêu cầu…

Tạo một Web API với ASP.NET Core

Tạo một dự án Web API với Controller Tạo ứng dụng ASP.NET Core MVC trong môi trường Visual Studio 2019 Community có nhiều cách và một trong những cách nhanh nhất là dùng các template có sẵn chúng ta thực hiện các bước sau:  1. Mở Visual Studio, chọn Create a new project, chọn ASP.NET…

Hợp lệ dữ liệu người dùng

Một trong những nội dung quan trọng nhất khi viết ứng dụng ASP.NET Core MVC là hợp lệ dữ liệu người dùng và chúng ta phải thực hiện điều này theo nguyên tắc DRY (Don’t Repeat Yourself). MVC và EF Core Code First hỗ trợ hợp lệ dữ liệu theo nguyên tắc DRY, có nghĩa…

Thêm một trường (thuộc tính) mới

Trong bài này, chúng ta sẽ thêm một trường (thuộc tính) mới đến lớp Book và trường này sẽ được ánh xạ tự động đến cơ sở dữ liệu bằng cách dùng EF Core Code First Migrations. Thêm thuộc tính Rating đến lớp Book Để xếp hạng một cuốn sách theo bình chọn của độc…

Các phương thức controller và các views

Trong phần làm việc với cơ sở dữ liệu, chúng ta đã có được giao diện ứng dụng MVCBooks tại books controller như sau: Nếu để ý, cột ReleaseDate nối liền hai từ (Release và Date) sẽ không phù hợp với giao diện ứng dụng. Khắc phục vấn đề này, chúng ta mở tập tin…

Thêm một Model

Chúng ta đã thêm một Controller và một View đến dự án MVCBooks. Trong bài này chúng ta sẽ thêm các lớp để quản lý các đối tượng sách trong cơ sở dữ liệu và các lớp này thuộc về phần Model trong mô hình MVC. Giống như khi làm việc với các ứng dụng…

Thêm một View

Trong bài trước https://hoctructuyencntt.com/2023/02/27/them-mot-controller/  chúng ta đã thêm một Controller và trong bài này chúng ta sẽ thêm một View đến dự án MVCBooks. Trước khi thêm View, chúng ta cần điều chỉnh phương thức Index từ lớp FirstController mà chúng ta đã thêm trong bài trước như sau: Cần nhớ lại rằng, các phương…

Đang tải…

Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.


Follow My Blog

Get new content delivered directly to your inbox.