Nộp bài

Trang này dùng để nộp bài tập/dự án được yêu cầu từ các khóa học, là cơ sở để giảng viên đưa ra các đánh giá học viên đã hoàn thành đầy đủ khóa học hay chưa.

HƯỚNG DẪN CHUNG

  • Nhập thông tin Họ và Tên đầy đủ và có dấu
  • Nhập đường dẫn Github cá nhân chứa bài tập/dự án được yêu cầu
  • Mô tả chi tiết thông tin về bài tập/dự án

CHI TIẾT