I. Một vài khái niệm cơ bản

Thực thể (Entity) là danh từ chỉ vật hay người liên quan đến một hệ thống ứng dụng như nhân viên, dự án, người quản lý,…trong hệ thống quản lý dự án hay các thực thể sinh viên, khóa học, khoa, giảng viên,…trong hệ thống quản lý khóa học hay sinh viên.

Quan hệ (Relation) là một tên gọi khác của Thực thể (Entity).

Thuộc tính (Attribute) là các đặc điểm của thực thể (hay quan hệ). Ví dụ thực thể (hay quan hệ) Sinh viên có các thuộc tính mã sinh viên, tên sinh viên, ngày sinh,…

Thể hiện (Instance) là các thực thể cụ thể như nhân viên Kelly, Ross,… hay dự án Mercury, Venus,…

Định danh duy nhất (Unique Identifier) là thuộc tính quy định tính duy nhất của mỗi thể hiện của một thực thể. Ví dụ thực thể Sinh viên có nhiều thể hiện hay sinh viên cụ thể như sinh viên A, B, C,…Thuộc tính mã sinh viên gọi là định danh duy nhất để phân biệt sinh viên A, B, C…

Quan hệ (Relationship) là động từ chỉ sự liên quan giữa các thực thể trong một hệ thống. Ví dụ thực thể nhân viên và dự án có quan hệ với nhau vì nhân viên sẽ làm việc trên các dự án và dự án thì cần nhân viên để thực hiện. Động từ chỉ quan hệ giữa nhân viên và dự án có thể là làm việc hay thực hiện.

Mô hình quan hệ – thực thể (ER) là kỹ thuật phân tích trực quan một hệ thống ứng dụng để hiểu về bản chất và các quan hệ tồn tại với dữ liệu hệ thống đó. Kết quả phân tích là các lược đồ ER (ER Diagrams) thể hiện các thực thể và mối quan hệ giữa các thực thể này trong hệ thống ứng dụng.