II. Biểu diễn thực thể – Quan hệ

Một cách biểu diễn đơn giản các thực thể (hay quan hệ) bằng các danh từ như Sinh viên, Khóa học, Trường học,…

Cách biểu diễn khác là dùng lược đồ có thể được thể hiện bằng nhiều cách: