JavaScript cơ bản

1. Khoảng trắng

Khoảng trắng là để tách các chuỗi kí tự. Trong một chuỗi kí tự, có những khoảng trắng không thể bị xoá và có những khoảng trắng có thể bị xoá. Ví dụ:

var ob = this;

khoảng trắng giữa varob không thể bị xoá, trong khi các khoảng trắng khác có thể bị xoá. Lệnh trên sẽ tương đương:

var ob=this;

Nhưng nếu viết như sau sẽ bị lỗi:

varob = this;