JavaScript cơ bản

2. Chú thích (comment)

Chú thích (comment) là nội dung không được thực thi nhằm giải thích các đoạn mã JavaScript giúp người khác có thể đọc code dễ dàng hơn hoặc có thể giúp ích trong quá trình sửa lỗi chương trình.

Chú thích có hai dạng là chú thích trên một hàng bắt đầu bằng dấu // hay chú thích trên nhiều hàng (block) thì bắt đầu bằng /* và kết thúc bằng */.

Ví dụ chú thích trên một hàng:

// thay đổi tiêu đề

document.getElementById("myH").innerHTML = "My First Page";

Ví dụ chú thích trên nhiều hàng:

/*
Đoạn code sẽ thay đổi
tiêu đề với id = "myH"
và đoạn văn bản với id = "myP"
trong trang web của tôi
*/
document.getElementById("myH").innerHTML = "My First Page";
document.getElementById("myP").innerHTML = "My first paragraph.";

Chú ý: Chú thích trong JavaScript nên sử dụng dấu //, hạn chế dùng /**/ vì /* có thể được dùng trong biểu thức thường quy (regular expressions). Ví dụ đoạn mã sau sẽ phát sinh lỗi:

/*
var rm_a = /a*/.match(s);
*/