Làm quen ngôn ngữ HTML

Yêu cầu

  • Thêm thẻ <title> đặt trong cặp thẻ <head></head> để hiển thị tiêu đề trang web.
  • Trong cặp thẻ <body> thêm các nội dung:
    • Dòng chữ Xin chào các bạn được đánh dấu bằng thẻ <h3>.
    • Các thông tin về cá nhân như họ tên, ngày sinh, sở thích, v.v. đánh dấu bằng thẻ <p>.

Thực hiện

Có thể thực hiện bằng nhiều cách khác nhau, dưới đây là 3 trong nhiều cách người học có thể sử dụng để làm quen ngôn ngữ HTML.