Tạo trang web với ngôn ngữ HTML

Yêu cầu

Tạo trang web:

  1. Chủ đề tùy chọn.
  2. Sử dụng tất cả các thẻ HTML đã giới thiệu từ bài giảng.

Thực hiện

Có thể thực hiện bằng nhiều cách khác nhau, dưới đây là 3 trong nhiều cách người học có thể sử dụng để làm quen ngôn ngữ HTML.