Trắc nghiệm Kiểu, các thao tác số học và con trỏ void